AH-boeken

Burgum

AH-boeken a un total de 40 livre(s).

Titre Prix
Kiestra, D.H. - Beste simmer / druk 1 Beste simmer / druk 1 Auteur: Kiestra, D.H. € 4,00
Wadman, Anne - Bij de duivel te biecht Bij de duivel te biecht Auteur: Wadman, Anne € 2,50
Brouwer, Abe - De Gouden Swipe De Gouden Swipe Auteur: Brouwer, Abe € 4,00
Terpstra, Piter - De kimen lizze to fier De kimen lizze to fier Auteur: Terpstra, Piter € 2,50
Jong, U.G. de - De leave fekke De leave fekke Auteur: Jong, U.G. de € 3,00
Boersma, Piter - De reis fan Labot De reis fan Labot Auteur: Boersma, Piter € 4,50
Abma, Willem - De Sprong De Sprong Auteur: Abma, Willem € 4,00
Bylsma, Meindert - de tévé op it jiskelân de tévé op it jiskelân Auteur: Bylsma, Meindert € 4,00
Leiker, Sjoerd - Drie Getuigen Drie Getuigen Auteur: Leiker, Sjoerd € 5,00
Fear, Ypk fan der - Eilân fan de silligen Eilân fan de silligen Auteur: Fear, Ypk fan der € 4,50
Last, Jef - Elfstedentocht Elfstedentocht Auteur: Last, Jef € 5,00
Ebeling, Rudolf A. - Familiennamen im Landkreis Leer um 1940. Teil I. Namenverzeichnis Familiennamen im Landkreis Leer um 1940. Teil I. Namenverzeichnis Auteur: Ebeling, Rudolf A. € 6,50
 - Feestlift. 4 bekroande ferhalen / 4 mystery skriuwers Feestlift. 4 bekroande ferhalen / 4 mystery skriuwers Auteur: € 2,50
H. F. de Boer - Fûgelflecht Fûgelflecht Auteur: H. F. de Boer € 4,00
Halbertsma, J.H. - Fluit en doedelsek Fluit en doedelsek Auteur: Halbertsma, J.H. € 4,50
Krol, Sybe - fossyl fan fjûr fossyl fan fjûr Auteur: Krol, Sybe € 4,00
Geest, Berber van der - Frjemd alderfrjemdst. Acht mini-forhalen Frjemd alderfrjemdst. Acht mini-forhalen Auteur: Geest, Berber van der € 2,50
Abma, Gerben - Geloof en politiek. Confessionele partijvorming in Friesland Geloof en politiek. Confessionele partijvorming in Friesland Auteur: Abma, Gerben € 7,50
Brolsma, Reinder - Groun en minsken / druk 5 Groun en minsken / druk 5 Auteur: Brolsma, Reinder € 4,00
Akkerman, Paulus - Hessel Ypma Hessel Ypma Auteur: Akkerman, Paulus € 4,00
Halbertsma, Joost Hiddes - Het heksershol Het heksershol Auteur: Halbertsma, Joost Hiddes € 4,50
Kingma, Jitske - In dûk yn 'e Ganges In dûk yn 'e Ganges Auteur: Kingma, Jitske € 3,00
Meulen, Jelle van der - Inkelde reis Laplân Inkelde reis Laplân Auteur: Meulen, Jelle van der € 4,50
Frick, Lennart - It fersin It fersin Auteur: Frick, Lennart € 2,50
Tjerkstra, Willem - It fjoer fan de ûnmacht It fjoer fan de ûnmacht Auteur: Tjerkstra, Willem € 4,50
Bylsma, Meindert - It grom spat alle kanten út It grom spat alle kanten út Auteur: Bylsma, Meindert € 4,50
Bylsma, Meindert - It spul troch it gat sjen It spul troch it gat sjen Auteur: Bylsma, Meindert € 4,50
Kalma, J.J.; Oldenhof, H. - Kostgongers fan de Hear. Bylden út de Fryske tsjerkeskiednis. Jubileumútjefte fan it Kristlik Frysk Selskip 1908-1983 Kostgongers fan de Hear. Bylden út de Fryske tsjerkeskiednis. Jubileumútjefte fan it Kristlik Frysk Selskip 1908-1983 Auteur: Kalma, J.J.; Oldenhof, H. € 7,50
Jong, Johannes Doedes de - Lunchroom Lunchroom Auteur: Jong, Johannes Doedes de € 4,00
Jonkman, Geart - Master E Master E Auteur: Jonkman, Geart € 4,50
Bylsma, Meindert - Oant sjen yn Peasens-Moddergat Oant sjen yn Peasens-Moddergat Auteur: Bylsma, Meindert € 4,00
Haan, Josse de - Omskotten fan leafde Omskotten fan leafde Auteur: Haan, Josse de € 4,50
Wiersma, J.P. - Pier Pander, een Friese beeldhouwer in Rome (1864-1919) Pier Pander, een Friese beeldhouwer in Rome (1864-1919) Auteur: Wiersma, J.P. € 6,00
 - Samle dichtwurk fan Rein Baukes Windsma Samle dichtwurk fan Rein Baukes Windsma Auteur: € 4,50
Haisma, Nyckle J. - Simmer Simmer Auteur: Haisma, Nyckle J. € 4,50
Elgersma, G. - Sipke en ik. Jongesforhael Sipke en ik. Jongesforhael Auteur: Elgersma, G. € 3,50
Boersma, Piter - Skuor Skuor Auteur: Boersma, Piter € 4,50
Dam, Eppie - Strie oerdwers (en soartgelike forhalen) Strie oerdwers (en soartgelike forhalen) Auteur: Dam, Eppie € 4,50
Verf, Willem - Tiid fan libjen Tiid fan libjen Auteur: Verf, Willem € 4,50
Bylsma, Meindert - Ugh Ugh Auteur: Bylsma, Meindert € 4,00