Voorwaarden boekwinkeltjes.nl

In deze voorwaarden staan de spelregels voor het gebruiken van Boekwinkeltjes.nl. Deze gebruiksvoorwaarden zijn voor eenieder van toepassing die onze website bezoekt. De gebruiksvoorwaarden bestaan uit drie delen:
I. Algemene gebruiksvoorwaarden
II. Aanvullende bepalingen bij het kopen
III. Aanvullende bepalingen bij het verkopen

We raden u aan om deze gebruiksvoorwaarden regelmatig door te lezen.
Deze voorwaarden zijn ook als PDF bestand te downloaden.

Artikel 1. Definities

1.1. Boekwinkeltjes: de website www.boekwinkeltjes.nl en dochterwebsites, verzameld in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boekwinkeltjes B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Nijverdal, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 04061579;

1.2. Advertentie: een op Boekwinkeltjes geplaatste uiting waarin tweedehands boeken of verwante goederen worden aangeboden;

1.3. Verkoper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikt maakt van de Dienst;

1.4. Gebruiker: degene die, anders dan in functie als Verkoper, gebruik maakt van Boekwinkeltjes en degene die als koper een Overeenkomst aangaat;

1.5. Dienst: de overeenkomst tussen Boekwinkeltjes en Verkoper op grond waarvan Verkoper één of meer Advertenties op Boekwinkeltjes mag plaatsen volgens een overeengekomen abonnementstarief;

1.6. Overeenkomst: een overeenkomst tussen Verkoper en Gebruiker inzake de afname van een in een Advertentie aangeboden goed;

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze voorwaarden zijn met ingang van 28 mei 2015 van toepassing op ieder gebruik van de website, op alle diensten die door Boekwinkeltjes worden aangeboden en op alle overeenkomsten die Boekwinkeltjes aangaat voor het gebruik van Boekwinkeltjes en de Dienst.

2.2. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan de onderhavige is uitgesloten.

2.3. Door het gebruik van Boekwinkeltjes, het plaatsen van een Advertentie of het aangaan van een Overeenkomst verklaart Gebruiker c.q. Verkoper zich bekend en akkoord met deze Voorwaarden.

2.4. Indien één of meer bepalingen van deze Voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met bepalingen van dwingend recht, wordt de betreffende bepaling vervangen door een rechtens toelaatbare bepaling die zo veel mogelijk aansluit bij de bedoeling van de vervallen bepaling.

2.5. Boekwinkeltjes heeft het recht om de Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Tenzij anders aangegeven treden de gewijzigde Voorwaarden in werking op de datum waarop ze worden gepubliceerd op http://www.boekwinkeltjes.nl/sell/conditions/. Met ingang van bedoelde datum zijn de gewijzigde Voorwaarden tevens automatisch van toepassing op alle bestaande Diensten en op ieder toekomstig gebruik van Boekwinkeltjes.

2.6. In gevallen waarin deze Voorwaarden niet voorzien beslist Boekwinkeltjes.

Artikel 3. Gebruik

3.1. De diensten van Boekwinkeltjes zijn slechts toegankelijk voor personen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten. Onverminderd het voorgaande zijn onze diensten zijn slechts toegankelijk voor minderjarige gebruikers indien zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger of indien het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betreffende handeling zelfstandig verricht.

3.2. Het is de Gebruiker c.q. Verkoper niet toegestaan om persoonsgegevens van Verkopers en/of Gebruikers (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en/of hen te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten.

3.3. Op de databank met Advertenties rust het databankrecht van Boekwinkeltjes. Dit houdt onder meer in dat het de Gebruiker niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank met Advertenties op te vragen en te hergebruiken, behoudens RSS feeds voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten tot een maximum aantal van 100 Advertenties of 100 hyperlinks naar Advertenties. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld gebruik in persoonlijke web-blogs of andere persoonlijke websites. Ook is het de Verkoper niet toegestaan om hyperlinks naar Advertenties op een andere website weer te geven, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van Boekwinkeltjes is verkregen, of tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan. Bovengenoemde geldt ook voor Verkoper, tenzij databank gegevens door Boekwinkeltjes beschikbaar zijn gesteld.

3.4. Tenzij Boekwinkeltjes daarvoor toestemming heeft gegeven is het niet toegestaan om Advertenties op de website te plaatsen via een geautomatiseerd systeem, of op enige andere wijze dan via de ‘Titel Toevoegen’ knop. Onder bepaalde voorwaarden is er voor Verkoper beperkt een zogenoemde uploadfunctie beschikbaar waarmee geautomatiseerd Advertenties geplaatst kunnen worden.

3.5. Indien Boekwinkeltjes aanwijzingen en/of klachten ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde Gebruiker c.q. Verkoper niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de Voorwaarden en/of het Privacybeleid, dan kunnen wij om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. Boekwinkeltjes kan deze maatregelen ook treffen indien Gebruiker c.q. Verkoper op onredelijke wijze gebruik maakt van de website, bijvoorbeeld door hinder van andere gebruikers of de goede werking van de website verstoort:

 1. Boekwinkeltjes kan de desbetreffende Gebruiker c.q. Verkoper uitsluiten van de diensten van Boekwinkeltjes of bepaalde functionaliteiten voor deze Gebruiker c.q. Verkoper beperken. Zoals schorsing van de Verkopers account, beperkt kunnen plaatsen van advertenties of bestellingen, of gehele blokkade tot de website.
 2. Boekwinkeltjes kan één of meerdere Advertenties van de Verkoper of door de Verkoper geplaatste content verwijderen.
 3. Boekwinkeltjes kan overgaan tot verstrekking van (persoons)gegevens aan bepaalde derden (zoals politie, justitie en rechthebbenden), zoals uitgelegd in het Privacybeleid.

3.7. Boekwinkeltjes kan niet garanderen dat de diensten altijd zullen voldoen aan mogelijke verwachtingen. Zo ook niet dat de website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilig toegang tot de website of delen daarvan kan worden verkregen. Uiteraard streeft Boekwinkeltjes wel dergelijk na.

Artikel 4. Privacy

4.1. Door het gebruik van de website en daaraan gerelateerde Diensten, stemt Gebruiker c.q. Verkoper uitdrukkelijk in met het verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren door Boekwinkeltjes van persoonsgegevens.

4.2. Op de verwerking van de in lid 1 van dit artikel genoemde gegevens is het Privacybeleid van Boekwinkeltjes op van toepassing. Dit beleid staat vermeld op de website via de link http://www.boekwinkeltjes.nl/privacy/

4.3. Het is Gebruikers c.q. Verkopers alleen toegestaan gebruik te maken van via de website verkregen (persoons-)gegevens en/of contactformulieren met het oog op het sluiten van een mogelijke Overeenkomst. Gebruik voor enig ander doel is verboden, waaronder het verzenden van (ongevraagde) communicatie waarvan de inhoud niet direct betrekking heeft op de inhoud van de Advertentie, ongeacht of het boodschappen betreft van commerciële aard, en het verzamelen van e-mailadressen van Gebruikers c.q. Verkopers.

Artikel 5. Klantenservice

5.1. Boekwinkeltjes stelt aan Verkopers en Gebruikers een klantenservice ter beschikking, waar zij per e-mail of via het contactformulier op de website terecht kunnen met vragen over en problemen met de plaatsing van Advertenties en/of het gebruik van de website of de Dienst.

5.2. De klantenservice beantwoordt de gestelde vragen naar vermogen en naar beste kunnen. Adviezen worden echter opgevolgd op eigen risico. Boekwinkeltjes is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van door de klantenservice verstrekte adviezen.

5.3. In geval van illegale en inbreukmakende Advertenties, beledigende inhoud en andere problemen verzoeken wij Gebruikers dit te melden aan de klantenservice; om zo gezamenlijk te zorgen voor een zo schoon en veilig mogelijke website.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1. Boekwinkeltjes brengt vraag en aanbod op haar website bij elkaar. Boekwinkeltjes is op geen enkele manier betrokken bij de inhoud die Verkopers, Gebruikers en derden op de website plaatsen. Daarnaast zijn wij nimmer partij bij overeenkomsten die Gebruikers c.q. Verkopers onderling aangaan. Boekwinkeltjes is niet aansprakelijk voor gedragingen van Verkopers of Gebruikers.

6.2. Boekwinkeltjes is niet in staat noch verplicht om toezicht te houden op de rechtmatigheid van de geadverteerde artikelen en diensten en de handelingsbekwaam en -bevoegdheid van Gebruikers c.q. Verkopers. Wij hebben over de inhoud en toepassing hiervan geen zeggenschap en zijn hiervoor dan ook niet verantwoordelijk.

6.3. Mochten er problemen zijn tussen Gebruikers en/of Verkopers, dient dit door de partijen zelf, al dan niet rechtelijk, opgelost te worden.

6.4. Boekwinkeltjes besteedt constante zorg en aandacht aan de inhoud en samenstelling van haar website. Niettemin geeft Boekwinkeltjes geen garanties ten aanzien van de volledigheid, juistheid of betrouwbaarheid daarvan, noch garandeert Boekwinkeltjes dat de in de website vervatte informatie geschikt is voor het doel waarvoor deze wordt geraadpleegd.

6.5. Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker c.q. Verkoper lijdt door direct of indirect gebruik van de diensten van Boekwinkeltjes, het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de website of delen daarvan, onjuiste informatie op de website, afname van diensten van derden of gebruik van gekochte producten via de website; of wijzigingen in de diensten van Boekwinkeltjes of wijzigingen in of op de website.

6.6. Indien wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal a) de totale vergoeding die de Gebruiker c.q. Verkoper aan Boekwinkeltjes heeft betaald gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of b) € 150, al naar gelang wat hoger is.

6.7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de Gebruiker c.q. Verkoperde schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Boekwinkeltjes meldt. Indien niet binnen acht dagen na het ontstaan van de schade of het moment waarop die schade redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, schriftelijk melding is gedaan bij Boekwinkeltjes, vervallen alle rechten van Verkoper c.q. Gebruiker op grond van dit artikel.

6.8. De website bevat verwijzingen naar websites van derden (bijvoorbeeld middels een hyperlink of banner). Boekwinkeltjes heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van de betreffende websites. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener vallen.

Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten

7.1. Alle (intellectuele) eigendomsrechten op de website, waaronder auteurs-, merk- databank- en handelsnaamrechten, berusten uitsluitend bij Boekwinkeltjes. Het voorgaande is niet van toepassing op de inhoud van geplaatste Advertenties. Het (recht tot) gebruik van een Dienst impliceert geenszins het bestaan van enige overdracht, licentie of ander gebruiksrecht ten aanzien van deze rechten aan de Verkoper.

7.2. Boekwinkeltjes behoudt zich uitdrukkelijk de auteursrechten ten aanzien van de website voor. Het is derhalve - zonder de voorafgaande toestemming van Boekwinkeltjes - niet toegestaan de website op enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld gebruik in persoonlijke web-blogs of andere persoonlijke websites. Het is de Gebruiker c.q. Verkoper niet toegestaan de inhoud van de website te wijzigen, anders dan beschreven in deze Voorwaarden.

7.3. Indien de Gebruiker c.q. Verkoper inbreuk maakt op de rechten van Boekwinkeltjes is hij

verantwoordelijk voor alle door Boekwinkeltjes als gevolg daarvan geleden schade, inclusief de kosten van opsporing en juridische bijstand.

Artikel 8. Rechtskeuze en rechtsbevoegdheid

8.1. Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

8.2. Alle uit deze Voorwaarden voortvloeiende geschillen die niet in goed onderling overleg tot een oplossing kunnen worden gebracht zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

Artikel 9. Overige bepalingen

9.1. Alle informatie en getallen op de website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.

9.2. Indien wij een bepaling in de Voorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere Gebruiker c.q. Verkoper wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de Voorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door Boekwinkeltjes zijn bevestigd. Indien één of meerdere bepalingen van de Voorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de Voorwaarden onverlet.

Artikel 10. Informatie en gebruik gegevens

10.1. Boekwinkeltjes biedt Gebruikers de mogelijk een account te openen, hierbij zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 1. Gebruikers dienen juist en complete gegevens te vertrekken.
 2. Het is niet toegestaan een account op naam van een andere persoon aan te maken of een andere identiteit dan de eigen aan te nemen.
 3. Het is niet toegestaan met behulp van een account derden toegang te verlenen tot Boekwinkeltjes.
 4. De Gebruiker dient zijn inlognaam en wachtwoord strikt geheim te houden.

10.2. De Gebruiker c.q. Verkoper is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik van zijn gebruikersnaam/ logincode en wachtwoord en voor alle handelingen die via zijn account worden verricht. Indien en zodra een Gebruiker c.q. Verkoper vermoedt dat onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van zijn logincode, wachtwoord, account en/of identiteit dient hij Boekwinkeltjes daarvan direct op de hoogte te stellen. Boekwinkeltjes is in dat geval gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij noodzakelijk acht ter bescherming van haar website, diensten en de overige gebruikers, de Gebruiker c.q. Verkoper dient daaraan zijn volledige medewerking te verlenen.

10.3. Boekwinkeltjes behoudt zich het recht voor een account, een vraag of een bestelling te weigeren, verwijderen of de toegang al dan niet tijdelijk te blokkeren.

10.4. Op een Overeenkomst zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 1. Boekwinkeltjes brengt Gebruiker en Verkoper tot elkaar, Boekwinkeltjes is geen partij in de Overeenkomst.
 2. Alle boeken zijn compleet en verkeren in normale antiquarische staat, tenzij anders beschreven. Kleine onvolkomenheden, zoals een ingeplakte ex-libris of een naam op het schutblad, zijn niet altijd vermeld.
 3. De Verkoper kan betaling vooraf vragen.
 4. Gebruiker betaalt de verzendkosten, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 11. Rechten en verplichtingen Boekwinkeltjes

11.1. Boekwinkeltjes spant zich naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en neemt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

11.2. Boekwinkeltjes is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via Advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden, of enig ander

gevolg van het gebruik dat van de website wordt gemaakt.

11.3. Het is verboden om de beveiliging van de website of onderdelen daarvan te (trachten te) omzeilen, onklaar te maken of anderszins te beïnvloeden of het gebruik daarvan door derden te (trachten te) belemmeren of te beperken.

11.4. Boekwinkeltjes kan niet garanderen dat de producten of diensten die door Verkopers op de website worden aangeboden voldoen aan de verwachtingen van de Gebruiker c.q. Verkoper.

11.5. Boekwinkeltjes behoudt zich het recht voor om Gebruikers uit te sluiten van elk gebruik van de website indien op enigerlei wijze in strijd wordt gehandeld met de wet, de openbare orde, de goede zeden en/of de voorwaarden, onverminderd het recht van Boekwinkeltjes om rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. Rechten en verplichtingen Gebruiker

12.1. Het bestellen van een boek dat via een Advertentie door een Verkoper wordt aangeboden geldt als een intentie om een Overeenkomst tussen Gebruiker en Verkoper tot stand te brengen. Het plaatsen van een bestelling via de knop ‘Ik bestel deze titel nu’ is dan ook niet vrijblijvend en kan niet worden gezien als een manier om op een aangeboden boek te bieden. Het uiteindelijk tot stand komen van een Overeenkomst vindt plaats in direct contact tussen de Verkoper en Gebruiker. Boekwinkeltjes is daarbij op geen enkele wijze partij.

12.2. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat boeken uit Advertenties worden besteld als de Gebruiker niet werkelijk geïnteresseerd is. Misbruik van het bestellen op de website wordt niet getolereerd en kan uitsluiting van gebruik tot gevolg hebben.

12.3. De Gebruiker verklaart zich voor het plaatsen van een bestelling bekend te zijn met de mogelijke verzendkosten zoals deze landelijke postbedrijven worden berekend.

12.4. Van Gebruiker wordt verwacht na het plaatsen van een bestelling binnen redelijk te verwachten termijn te reageren op een bevestiging van de Verkoper.

12.5. De wet koop op afstand geeft de Gebruiker de mogelijkheid een bestelling binnen de wettelijk bepaalde termijn retour te sturen aan de Verkoper, mits Verkoper een onderneming betreft. In veel gevallen betreft de Verkoper een particulier.

12.6. Gebruikers wordt de mogelijkheid geboden vragen te stellen aan Verkopers en over Advertenties. Het is expliciet niet toegestaan deze mogelijkheid te gebruiken voor commerciële en/of reclame doeleinden.

12.7. Gebruiker geeft toestemming voor het geven van zijn contact en adres gegevens aan Verkoper en opslag daarvan door Boekwinkeltjes bij het plaatsen van een bestelling.

12.8. Gebruiker geeft toestemming om door Verkoper beoordeeld te worden over de geplaatste bestelling. Op basis van verstrekte informatie door Verkoper kan Boekwinkeltjes Gebruiker beoordelen op correct gebruik van de website. De algemene beoordeling van een Gebruiker kan gedeeld worden met Verkopers waar Gebruiker een nieuwe bestelling heeft geplaatst.

12.9. Boekwinkeltjes is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van het gebruik van Boekwinkeltjes. Gebruiker vrijwaart Boekwinkeltjes van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke.

Artikel 13. Verkopersaccount

13.1. Om gebruik te maken van de Dienst dient een Verkoper een verkopersaccount, ook ‘boekwinkeltje’ genaamd, te openen. Bij een verkopersaccount zijn twee abonnementsvormen mogelijk, namelijk

 1. een Dienst waarbij een vast maandbedrag wordt betaald en waarbij afhankelijk van de hoogte van het abonnement een beperkt aantal Advertenties op de website mag worden geplaatst, en
 2. een Dienst waarbij provisie wordt afgedragen over ontvangen bestellingen, er mag een onbeperkt aantal Advertenties worden geplaatst;

De tarieven en aanvullende voorwaarden van de verschillende abonnementsvormen staan vermeld op onze website.

13.2. Voor het aanmaken van een verkopersaccount gelden de volgende voorwaarden:

 1. De naam van het boekwinkeltje mag zelf gekozen worden, dit dient een unieke naam te zijn. De toevoeging van een symbool of speciaal teken maken een naam niet uniek;
 2. Alle verstrekte gegevens dienen compleet en juist te zijn;
 3. Bij het aanmaken van een account is het niet toegestaan om een naam voor het boekwinkeltje te kiezen die een [url] of een gedeelte van een [url] bevat, tenzij Boekwinkeltjes.nl hiervoor expliciet akkoord heeft gegeven.
 4. Verkopers jonger dan 18 jaar dienen toestemming te hebben van hun ouders of wettelijk vertegenwoordigers voor het aanmaken van een account. Door het aanmaken van een account garandeert de Verkoper dat hij 18 jaar of ouder is dan wel daarvoor toestemming van zijn ouders of wettelijk vertegenwoordigers heeft;
 5. Het is niet toegestaan een account op naam van een andere persoon aan te maken of een andere identiteit dan de eigen aan te nemen.
 6. De Verkoper is ervoor verantwoordelijk zijn wachtwoord strikt geheim te houden;
 7. Het is de Verkoper niet toegestaan met behulp van zijn account derden toegang te verlenen tot de website.
 8. De Verkoper is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik van zijn gebruikersnaam c.q. wachtwoord en voor alle handelingen die via zijn account worden verricht. Indien en zodra een Verkoper vermoedt dat onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van zijn gebruikersnaam, wachtwoord, account en/of identiteit dient hij Boekwinkeltjes daarvan direct op de hoogte te stellen. Boekwinkeltjes is in dat geval gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij noodzakelijk achten ter bescherming van haar website en de overige gebruikers en de Verkoper dient daaraan zijn volledige medewerking te verlenen;
 9. Boekwinkeltjes behoudt zich het recht voor een account te weigeren, te verwijderen of de toegang tot een account al dan niet tijdelijk te blokkeren.

13.3. De Verkoper is er verantwoordelijk dat het aanbod Advertenties overeenstemt met de hoogte van het overeengekomen abonnement. Indien de Verkoper een onjuist abonnement heeft zal er nacalculatie plaatsvinden voor de periode waarin de Verkoper een te lage abonnementsvorm had.

13.4. Als De Verkoper heeft gekozen voor een Dienst waarbij provisie wordt afgedragen, dient deze ontvangen bestellingen te voorzien van een juiste status. Wanneer Verkoper een onjuiste status aan een bestelling heeft toegekend, met als gevolg geen provisie te hoeven voldoen, zal Verkoper de provisie nogmaals in rekening worden gebracht. Ook zal deze uitgesloten worden van de mogelijkheid om in de toekomst annuleringen te reclameren.

13.5. Het staat Boekwinkeltjes vrij eenzijdig de abonnementstarieven of percentages te verhogen. De abonnementstarieven staan vermeld op de website.

13.6. Facturatie van de abonnementsgelden geschiedt in de regel eenmaal per maand. Boekwinkeltjes kan Verkoper alternatieve facturatie termijnen aanbieden.

13.7. Sommige abonnementsvorm vereisen SEPA automatische incasso. Mocht Verkoper hiervan geen gebruik willen maken dient een andere abonnementsvormgekozen te worden. Bij een mislukte incasso kunnen storneringskosten (a € 0,50 excl BTW) op Verkoper worden verhaald.

13.8. Verkoper geeft toestemming voor het delen van de opgegeven adres en contactgegevens met een Gebruiker naar aanleiding van een bestelling. Verkoper en Gebruiker ontvangen beide een bevestiging per e-mail van een bestelling met daarin elkaars adres en contactgegevens.

13.9. Verkoper kan zijn gegevens wijzigen in het deelnemersgedeelte op de website. De Verkoper dient te allen tijde te zorgen voor de juistheid van de opgegeven gegevens. Het is niet toegestaan om anoniem te handelen op Boekwinkeltjes.

13.10. Het is Verkoper verboden derden, waaronder concurrenten, te vermelden of hierna te verwijzen bij zijn gegevens. Ook mag Verkoper bij zijn gegevens, zoals het veld mededeling en link, alleen gegevens over zijn boekwinkeltje vermelden, specifieke aanbod vermeldingen zijn niet toegestaan.

13.11. Indien de Verkoper voor een bepaalde periode geen bestellingen kan afhandelen dient deze gebruik te maken van de Afwezigheidsmodus. Wanneer de Afwezigheidsmodus is geactiveerd kunnen er geen bestellingen worden geplaatst. De abonnementsgelden lopen door tijdens de afwezigheidsperiode. Verkopers met de abonnementsvorm provisie mogen maximaal 3 maanden gebruik maken van de Afwezigheidsmodus.

13.12. Verkoper dient binnen 3 dagen contact opnemen met Gebruiker die een bestelling heeft geplaatst, de Koper. De Verkoper dient in dit contact de bestelling te bevestigen en informatie te voorzien voor verdere afhandeling van de bestelling. Verkoper mag daarin aangeven de bestelling reeds verzonden te hebben.

13.13. Wanneer Verkoper de Koper niet heeft geïnformeerd over de verwachte levertijd, dient deze binnen één dag na ontvangst van de betaling van een bestelling het bestelde artikel te leveren.

13.14. Verkoper geeft toestemming om door Gebruiker beoordeeld te worden over een bestelling of vraag van deze. Op basis van verstrekte informatie door Gebruiker kan Boekwinkeltjes Verkoper beoordelen. De algemene beoordelingen kunnen gedeeld worden met Gebruikers, al dan niet gepubliceerd worden op Boekwinkeltjes. Bij aanhoudende slechte beoordelingen kan Boekwinkeltjes een boete opleggen aan Verkoper met een maximum van 200% van het abonnementsgeld of overgaan tot sluiting van het verkopersaccount, eenzijdige opzegging van de Dienst.

13.15. Gebruikers wordt de mogelijkheid geboden een vraag te stellen aan Verkoper en over een Advertentie. Verkopers zijn verplicht naar aanleiding van contact via de genoemde mogelijkheid bestellingen niet buiten het bestelformulier op Boekwinkeltjes aan te nemen.

13.16. Boekwinkeltjes is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van het gebruik van een Verkopersaccount of de Dienst. Verkoper vrijwaart Boekwinkeltjes van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke.

Artikel 14. Overige diensten

14.1. Aan Verkoper worden verschillende overige diensten aangeboden. Hiervoor kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn die niet in deze voorwaarden zijn opgenomen.

14.2. Verkopers kunnen op de zoekpagina van Boekwinkeltjes een zogenoemde button (banner) laten plaatsen. Een prijs opgaaf hiervoor kan opgevraagd worden bij de klantenservice, de genoemde prijzen zijn exclusief BTW. De button kan door Boekwinkeltjes zonder opgaaf van reden geweigerd of verwijderd worden. Een button met doorverwijzing is enkel mogelijk met een vast abonnement.

14.3. Boekwinkeltjes kan samenwerkingen met derden partijen aanbieden, zoals ook postverwerkingsbedrijven of pakketvervoerders. Op dergelijke diensten zijn altijd aanvullende voorwaarden van toepassing, deze zijn inzichtelijk via de betreffende pagina´s of bij de klantenservice op te vragen. Boekwinkeltjes kan zorgdragen voor de financiële afwikkeling van deze diensten, echter is niet aansprakelijk in het geval van een conflict met of faillissement van de derden.

14.4. Boekwinkeltjes is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van het gebruik van overige diensten.

Artikel 15. Plaatsing en inhoud Advertentie

15.1. Wanneer u bent ingelogd op uw verkopersaccount, kunt u via de knop ‘Titel toevoegen’ een Advertentie plaatsen, waarmee u een tweedehands boek in uw boekwinkeltje aanbiedt.

15.2. Voor Advertenties op Boekwinkeltjes zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 1. Alleen tweedehands boeken mogen in Advertenties worden aangeboden. Tenzij schriftelijke toestemming voor uitzonderingen hierop is verleent door Boekwinkeltjes.
 2. In iedere Advertentie voor producten mag maar één titel worden aangeboden. Pakketten of bundelaanbiedingen zijn niet toegestaan. Complete series mogen daarentegen wel als één titel worden aangeboden.
 3. De in het deelnemersgedeelte vermelde verplichte velden dienen te worden opgegeven bij het toevoegen van een Advertentie.
 4. Wanneer een Verkoper van één titel meerdere exemplaren heeft dient het veld aantal gebruikt te worden. Het is niet toegestaan een titel meerdere malen toe te voegen, tenzij de conditie van het boek dermate afwijkt van de andere exemplaren.
 5. Iedere Advertentie dient een omschrijving van de aangeboden titel te bevatten, alsmede een omschrijving van de conditie daarvan.
 6. Titels, gegevens en teksten van Advertenties mogen alleen in de taal van het boek worden opgesteld. Mocht dit niet mogelijk zijn dient de taal van het land van de Verkoper gebruikt te worden.
 7. De titel van een Advertentie mag niet misleidend zijn en enkel titel gegevens bevatten. Indien een Advertentie niet aan de voorwaarden voldoet, kan deze worden verwijderd.
 8. De Verkoper is verantwoordelijk voor de inhoud van de Advertentie. Advertenties mogen geen uitingen bevatten die in strijd zijn met de wet- en/of regelgeving (waaronder de Nederlandse Reclame Code), noch mag de inhoud daarvan inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden. Zo mag een advertentie geen discriminerende, pornografische, beledigende, bedreigende en/of opruiende inhoud bevatten. Ook mag de inhoud geen politieke boodschappen en persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden. De Verkoper vrijwaart Boekwinkeltjes zowel in als buiten rechte voor aanspraken van derden ter zake en alle daardoor of in verband daarmee door Boekwinkeltjes geleden of te lijden schade.
 9. Bij iedere Advertentie dient de best bijpassende rubriek te worden aangegeven. Verkoper kan NUR codes als leidraad gebruiken.
 10. Het plaatsen van foto’s waarop het auteursrecht of portretrecht van iemand anders rust of die geen betrekking hebben op de geplaatste advertentie is niet toegestaan. Verkoper wordt verzocht alleen zelfgemaakte foto’s te plaatsen.
 11. Het is niet toegestaan om foto’s bij een Advertentie te plaatsen die geen betrekking heb op de aangeboden titel. Afbeeldingen ter promotie van de Verkoper zijn hierdoor niet toegestaan.
 12. Alle boeken dienen compleet te zijn en in normale antiquarische staat te verkeren, tenzij anders beschreven.
 13. Het is niet toegestaan een Advertentie te plaatsen met als enige doel het direct of indirect promoten van de Verkoper of een andere partij.
 14. In Advertenties is het niet toegestaan om websites te vermelden of links naar websites op te nemen.
 15. Het is niet toegestaan producten aan te bieden die illegaal of onrechtmatig zijn of waarvan de handel is verboden.
 16. In de titel en tekst van de Advertentie mag slechts het aangeboden boek worden beschreven. Het noemen van andere Advertenties of tekst ter promotie van de Verkoper zijn hierdoor niet toegestaan.
 17. Het is niet toegestaan een disclaimer in de Advertentie op te nemen met betrekking tot de echtheid van het boek dat in de Advertentie wordt aangeboden. Verkopers dienen zich ervan te vergewissen dat hun producten echt zijn en verhandeld mogen worden, alvorens ze aan te bieden op Boekwinkeltjes.
 18. Een Verkoper mag een Gebruiker in een Advertentie niet verplichten om bepaalde betaalmethoden te gebruiken.
 19. De door Verkoper opgegeven prijs van de titel is bindend, tenzij er duidelijk sprake is van foutieve prijsbepaling. Verkoper mag naast de boekprijs alleen werkelijke verzendkosten (dat is bijvoorbeeld exclusief verpakkingskosten) aan de Koper berekenen. De Verkoper heeft de mogelijkheid de verzendkosten vooraf via Boekwinkeltjes.nl bekend te maken, in dat geval staat het de Verkoper vrij een bedrag te kiezen.
 20. Verkoper wordt verzocht om als boekprijs reële marktprijzen te hanteren. Boekwinkeltjes kan Verkoper, bij structureel afwijken hiervan, verzoeken de prijzen aan te passen.
 21. Verkopers die als ondernemer hun goederen aan particulieren aanbieden, zijn op basis van artikel 38 van de Wet op de omzetbelasting verplicht prijzen inclusief BTW aan te geven in een Advertentie.

15.3. De Verkoper is verantwoordelijk voor het actueel houden van het aanbod in de Advertenties. Wanneer een op Boekwinkeltjes aangeboden boek via een ander kanaal verkocht wordt dient de Verkoper er zorg voor te dragen dat de Advertentie op Boekwinkeltjes wordt verwijderd.

15.4. Bij het plaatsen van een Advertentie behoudt Verkoper zijn Intellectuele Eigendomsrechten, maar gaat deze ermee akkoord dat:

 1. aan Boekwinkeltjes een kosteloze, wereldwijde, niet-exclusieve, overdraagbare- en sublicentieerbare licentie verleent om de content te gebruiken, openbaar te maken en te verveelvoudigen voor het functioneren en de promotie van onze website en die van derden. Hiertoe kunnen wij uw advertenties technisch dusdanig wijzigen opdat deze bereikbaar zijn via diverse kanalen, bijvoorbeeld mobiele telefoons; en
 2. aan andere gebruikers een kosteloze, wereldwijde en niet-exclusieve licentie verleent om de content te gebruiken, openbaar te maken en te verveelvoudigen voor het gebruik van de website.

15.5. Als Verkoper of Boekwinkeltjes de content van de website verwijdert, eindigen de in artikel 15.4 verleende licenties. Tenzij Boekwinkeltjes de content gebruikt voor een lopende campagne, in dergelijk gevallen eindigen de eerder genoemde licenties aan het einde van de campagne. De voorwaarden voor publicatie zijn opgenomen in hoofdstuk III, artikel 18.

15.6. Verkoper dient voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten informeren voordat zij een Advertentie op de website plaatsen. Boekwinkeltjes voert geen controle uit op de kwaliteit van de inhoud van de Advertentie, de veiligheid of de rechtmatigheid van de geadverteerde producten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van Verkopers om producten te verkopen. Boekwinkeltjes geeft daarover geen garantie.

15.7. Boekwinkeltjes kan de website of delen daarvan, waaronder de indeling van de groepen en rubrieken, de indeling van de website en zoekopties, te allen tijde en naar eigen inzicht wijzigen. Boekwinkeltjes streeft ernaar om dergelijke wijzigingen aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd.

15.8. Boekwinkeltjes behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen Advertenties de verwijderen of de inhoud van Advertenties te wijzigen. De verkoper zal geen recht hebben op restitutie of enige vorm van schadevergoeding in dergelijke gevallen.

Artikel 16. Ontbindingsrecht

16.1. Verkoper kan de Dienst beëindigen door een (e-mail) bericht te sturen naar de klantenservice van Boekwinkeltjes. Voor beëindiging van een Dienst geldt een opzegtermijn van één maand, met inachtneming van de minimum duur van drie maanden.

16.2. Verkoper wil bij het aangaan van de Dienst direct gebruik maken van de Dienst, het verkopersaccount, en doet afstand van eventuele bedenktijd.

Artikel 17. Vrijwaring

17.1. Iedere Verkoper cq Gebruiker vrijwaart Boekwinkeltjes voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door;

 1. het aangaan van een overeenkomst op basis van een Advertentie; en
 2. het gebruik van via de website gekochte goederen.

17.2. De voorwaarden voor de beperking van de aansprakelijkheid van Boekwinkeltjes zijn opgenomen hoofdstuk I, artikel 6.

Artikel 18. Publicatie

18.1. Boekwinkeltjes kan de Advertentie en de inhoud daarvan gebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden. Dit houdt onder andere in dat een Advertentie of een gedeelte daarvan door ons via andere distributiekanalen kan worden getoond, zoals op websites van derden, in gedrukte media of op televisie.

18.2. Wij kunnen voor publiciteitsdoeleinden derde partijen toegang verschaffen tot een Advertentie om het hun mogelijk te maken deze en andere Advertenties te promoten op websites van derden, via e-mail en door middel van andere kanalen. Deze promoties kunnen (delen van) de Advertentie bevatten.

18.3. De opmaak van Advertenties kunnen dusdanig gewijzigd worden dat de Advertenties toegankelijk zijn vanaf mobiele apparatuur of andere software applicaties van derden.

18.4. De website van Boekwinkeltjes bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner) naar de websites van derden. Deze verwijzingen kunnen ook worden geplaatst in of naast een Advertentie. Boekwinkeltjes heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website.